Menu

Voorwaarden

M@il

Album

Overzicht

Bestel Online !


GRATIS LED SPOTS of VIDEO-BEAMER ACTIEGA NAAR DE DECOSHOP EN BESTEL !DecoFreak.nl decoratie beelden | Gratis LED SPOTS Actie
OF
DecoFreak.nl decoratie beelden | Gratis Beamer Actie
Actievoorwaarden:

- Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
- De actie is alleen geldig bij besteding boven 250,- of 500,- euro bij Decofreaks voor
de huur van decoratie-artikelen uit de verhuurlijst exclusief het actieproduct.
- Deze actie heeft alleen betrekking op de speciaal door Decofreaks geselecteerde
actieproducten en geeft recht op de gratis huur van het door Decofreaks geselecteerde
actieproduct voor 1 dag
- De gratis huur van het actieproduct vindt plaats tijdens de huurperiode van de decoraties.
- De actie heeft uitsluitend betrekking op de gratis huur van het actieproduct waarbij
niet zijn inbegrepen eventuele kosten voor transport of arbeid(uren)
- De actieaanbieding is niet inwisselbaar tegen contanten.
- Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer/huurder geacht op de hoogte te zijn
van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
- Deze actie is geldig tot en met de in de actie aangegeven datum.
- Decofreaks heeft het recht om tussentijds wijzigingen door te voeren aangaande deze actie.
- Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van toepassing

- Aansprakelijkheid:
- Decofreaks, en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet
aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie
en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.

Slotbepalingen
- In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist Decofreaks
- Decofreaks is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
- Decofreaks is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en
zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
- Decofreaks is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of
onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
- Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
- Voor vragen of klachten die betrekking hebben op deze actie kan de deelnemer
zich wenden tot Decofreaks via e-mail : info@decofreaks.nl


    © DecoFreaks.nl - all rights reserved