Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DECOFREAKS DECOR VERHUUR

Artikel 1 Definities

DecoFreaks Decorverhuur, gebruikster van deze voorwaarden,wordt hierna aangeduid als “DecoFreaks”. De te verhuren producten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde” en worden omschreven in de bij het verhuurcontract behorende leveringsbon. Degene aan wie de producten worden verhuurd, wordt aangeduid als “huurder”.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen DecoFreaks en de huurder.

Artikel 3 Aanvang en einde

3.1 Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
3.2 De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te tekenen op de leveringsbon.
3.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan.
3.4 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden - aan DecoFreaks te worden geretourneerd.
3.5 Indien het gehuurde niet op de einddatum is geretourneerd, is huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. DecoFreaks is alsdan gerechtigd het gehuurde terug te laten halen.
Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Indien het terughalen van het gehuurde op enigerlei wijze wordt vertraagd, is huurder voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag verhoogd met een boete van 50 procent. Indien terughalen van het gehuurde – deels - onmogelijk is, is huurder de vervangingswaarde van het gehuurde verschuldigd.

Artikel 4 Huurprijs en betalingsvoorwaarden

4.1 Vervoers-, op- en afbouwkosten worden afzonderlijk van het gehuurde aan huurder in rekening gebracht.
4.2 Het volledige huurbedrag van de huurovereenkomst inclusief bezorg-,vervoers, en overige kosten, dient bij aanvang
huurperiode voldaan te zijn volgens de overeengekomen betalingscondities. Contant bij Aflevering danwel vooraf via Bankoverschrijving.
4.3 Alle opdrachten worden uitgevoerd wanneer het gehele huurbedrag is voldaan volgens de overeengekomen betalingscondities.
4.4 De minimale verhuurwaarde is € 100,-

Artikel 5 Annulering

5.1 Ingeval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder overeenkomstig de navolgende boeteclausule annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van :
- 30% van de huurprijs bij annulering meer dan 1 week voor de dag van aanvang van de huurperiode;
- 50% van de huurprijs bij annulering binnen 1 week tot 1 dag voor de dag van aanvang van de huurperiode;
- 70% van de huurprijs bij annulering op de dag van aanvang van de huurperiode voor levering ;
- volledige huurprijs is verschuldigd bij annulering tijdens of na aanvang van de huurperiode.
5.2 DecoFreaks is gerechtigd om bij niet tijdige of onvolledige betaling conform de huurovereenkomst, de huurovereenkomst te annuleren en het gehuurde niet te leveren. Hierop is de boeteclausule vermeld onder Artikel 5, lid 1 van toepassing.
- 70% van de huurprijs bij annulering op de dag van aanvang van de huurperiode voor levering ;

Artikel 6 Gebruik

6.1 Huurder mag het gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het huurder niet toegestaan het gehuurde te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
6.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract kunnen door huurder niet worden overgedragen aan een derde.
6.3 Huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde bij het einde van de huurperiode schade/gebreken vertoont, zal DecoFreaks hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij huurder. Huurder is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken. Na deze termijn
zal DecoFreaks alle kosten verbonden aan de reparatie of vervanging van het verhuurde verhalen op huurder.
6.4 Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het gehuurde bedoeld is en onder welke condities het gehuurde is verhuurd. Indien er bijzondere eisen,bepalingen of condities aan het gehuurde worden gesteld zal dit bij reservering aangegeven dienen te worden.
6.5 Ingeval van vervoer van het gehuurde dient huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen.
6.6 Ingeval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan DecoFreaks.
6.7 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde worden uitsluitend door DecoFreaks uitgevoerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.
7.2 Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart DecoFreaks tegen aanspraken van derden.
7.3 DecoFreaks is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde.
7.4 Iedere aansprakelijkheid van DecoFreaks is beperkt tot het door huurder betaalde huurprijsbedrag.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Indien DecoFreaks als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan DecoFreaks overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de
overeenkomst zonder dat jegens huurder een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.
8.2 DecoFreaks is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst indien huurder niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst nakomt.
8.3 DecoFreaks en huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien de ander:
- een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
- surseance van betaling aanvraagt;
- in staat van faillissement is verklaard;
- onder curatele wordt gesteld.
8.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van huurder, is huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende
kosten verschuldigd, vermeerd met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn.

Artikel 9 Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit overeenkomsten gesloten met DecoFreaks zullen in eerste aanleg worden berecht door de
Rechtbank in de vestigingsplaats van DecoFreaks, te Leiden, Nederland.

Volgende
Themas
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen
Talen
English German Dutch
Munteenheden
DecoFreaks decor verhuur rekwisieten decors beelden party rental